ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН TECHSHOP-BG.COM

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес www.techshop-bg.com приема поръчки и осъществява доставки на технически коснумативи.

2. По смисъла на настоящите Общи условия:

а) електронен магазин означава уебсайт на уеб адрес www.techshop-bg.com

б) «търговец» означава „Тех Индустри България“-ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203284270, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски,  ул. „Христо Ботев“ № 40;

б) «стока» означава продукт от електронния магазин, предлаган от фирма „Тех Индустри България” ЕООД, собственост на търговеца.Всяка стока се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

в)«клиент» означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия и е навършило 18 години (за клиентите-физически лица). Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години

3. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт www.techshop-bg.com се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уебсайта, е съгласен с настоящите Общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.

4. Настоящите Общи условия влизат в сила от 2017г. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

II. ПОРЪЧКА

1. Поръчката на стоки от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.

2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

– за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail.

Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Потвърждавам поръчката“.

3. След въвеждането на поръчката, клиентът получава e-mail, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

а) при недостатъчна наличност на поръчаната стока;

б) в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т.1 (2) по-горе.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Доставката е БЕЗПЛАТНА.

2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:

а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;

б) заплащане чрез банков превод - стоката ще бъде изпратена по куриер след като парите от направения превод постъпят по сметката ни в банката: Тех Индустри България ЕООД,  
BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG47UNCR70001522098683 (BGN), Банка: UniCredit Bulbank

V. ДОСТАВКА

1. (1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в срок от 2 до 5 работни дни, считано от датата на заявката. Когато стоката не е налична и е необходимо да бъде поръчана от страната или от чужбина ще бъдете уведомени по телефон или e-mail за срока на доставка.

 (2) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

2. (1) Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

– пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

– стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

– стоката е доставена не по вина на клиента след изтичане на сроковете по р.V, т.1 (1).

(2) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

VI. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА

1. (1) Клиентът има право в срок от 7 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми търговеца на e-mail: info@techshop-bg.com, и да върне получената стока. В уведомлението за отказ клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на стоката.

(2) Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети.

(3) Връщането на стоката се извършва на разноски на клиента.

2. В случай че клиентът упражни правото си на отказ и върне получената стока, търговецът е длъжен в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на клиента платената от последния цена на стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на стоката се извършва по посочената от клиента в уведомлението банкова сметка.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.